HASIČSKÉ DESATERO

 

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
HASIČSKÉ DESATERO

SVATÝ FLORIÁN

 

Zobrazuje se jako římský voják s přilbou na hlavě, v levé ruce se zástavou, v pravé s nádobou na vodu, kterou zalévá hořící dům.
 
Svatý Florián žil koncem 3. a začátkem 4. století po Kristu. Bylo to za vlády římského císaře Diokleciána. Narodil se v Cetii, v dnešním Zeilselmaure v Rakousku nedaleko Lince. Stal se vojákem a později dosáhl hodnosti plukovníka pohraničních římských legii. Poslední roky služby působil v legii ve městě Lauriakum, dnešní Lorch. Tehdy Rakousko patřilo pod Řím.
 
Podle legendy ochránil sv. Florián jistého uhlíře, který spadl do ohně a na přímluvu světce byl zachráněn. Jiní připisují Floriánovo patronství nad hasiči jeho mučednické smrti ve vodě, kterou odedávna používali k hašení požárů.
  
To nejdůležitější, proč se sv. Florián stal patronem hasičů je jeho charakter a odvaha. Svůj život obětoval proto, aby zachránil dalších 40 společníků - vojáků, kteří se stali křesťany. Jeho odvahu, věrnost svému přesvědčení a altruismus s nasazením a obětí vlastního života je to, co dělá sv. Floriána důstojným patronem hasičů a záchranářů.